• Mới cập nhật:

Luật và Đời

Căn cứ xác định tuổi bổ nhiệm theo tuổi nghỉ hưu mới

Luật gia Bách Việt 01/12/2021 - 17:55 (GMT+7)

Ảnh minh họa

Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực thi hành từ 1/1/2021 đã nâng tuổi nghỉ hưu của cả nam và nữ theo lộ trình cho đến khi nam đạt 62 tuổi, nữ đạt 60 tuổi.

Hỏi: Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực thi hành từ 1/1/2021 đã nâng tuổi nghỉ hưu của cả nam và nữ theo lộ trình cho đến khi nam đạt 62 tuổi, nữ đạt 60 tuổi. Theo các quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước thì tuổi nghỉ hưu được sử dụng làm căn cứ để xác định tuổi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử. Xin tòa soạn cho biết cách tính tuổi bổ nhiệm theo quy định mới hiện nay thế nào?

                                                                                 Hoàng Thị Thanh Quý (Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc)

Trả lời: Bộ luật Lao động được Quốc hội thông qua năm 2019 và có hiệu thi hành từ 1/1/2021. Theo đó, điều 169 Bộ luật Lao động quy định: Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

Ngày 15/6/2021, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 08-KL/TW về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Kết luận nêu rõ: Thống nhất lấy tuổi nghỉ hưu thực tế của cán bộ theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019 và Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu để làm căn cứ xác định điều kiện về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử (thời gian công tác thực tế còn lại của cán bộ nếu đủ 5 năm trở lên thì đủ điều kiện bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử). Thời điểm thực hiện từ ngày 01/8/2021. Không xem xét lại các trường hợp đã bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử trước thời điểm trên.

Ngày 26/7/2021, Ban Tổ chức Trung ương Đảng ban hành Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW hướng dẫn một số nội dung về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Khoản 1 của Hướng dẫn quy định: Thống nhất lấy tuổi nghỉ hưu thực tế của cán bộ theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019 vị Nghị định số 135/2020/NĐ-CP, ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu để làm căn cứ xác định điều kiện về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Liên quan đến thời điểm và cách tính tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, hướng dẫn của Ban tổ chức Trung ương như sau:

+ Thời điểm tính: Là thời điểm cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ có thẩm quyền (Ban Tổ chức Trung ương đối với trường hợp thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý1; ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy, vụ tổ chức cán bộ...đối với trường hợp không thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý) nhận được tờ trình và hồ sơ nhân sự theo quy định.

+ Cách tính: Lấy tuổi nghỉ hưu thực tế của cán bộ trừ đi tuổi của cán bộ tại thời điểm được đề nghị bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử lần đầu vào vị trí lãnh đạo, quản lý nếu còn đủ 5 năm (60 tháng) trở lên thì đủ điều kiện về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử (chức vụ có thời hạn bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử là 5 năm).

Ví dụ: Nam sinh tháng 02/1965, theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP thì tuổi nghỉ hưu là 61 tuổi 6 tháng, thời điểm tháng 8/2021 tuổi của cán bộ là 56 tuổi 6 tháng (61 tuổi 6 tháng - 56 tuổi 6 tháng = 5 năm); như vậy, đến thời điểm tháng 8/2021 đủ tuổi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử lần đầu. Nữ sinh tháng 8/1969, theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP thì tuổi nghỉ hưu là 57 tuổi, thời điểm tháng 8/2021 tuổi của cán bộ là 52 tuổi (57 tuổi - 52 tuổi = 5 năm); như vậy, đến thời điểm tháng 8/2021 đủ tuổi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử lần đầu.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm