Tags:

chế độ diệt chủng

Quan hệ hợp tác giữa phụ nữ hai nước Việt Nam - Campuchia và định hướng thời gian tới

Quan hệ hợp tác giữa phụ nữ hai nước Việt Nam - Campuchia và định hướng thời gian tới

Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng, gắn bó với nhau bởi một bề dày truyền thống đoàn kết, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.