Tags:

cơ sở đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng từ những "tế bào" của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng từ những "tế bào" của Đảng

Tổ chức cơ sở đảng được xác định là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên là một trong sáu định hướng về xây dựng Đảng giai đoạn 2021 – 2025 mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra. Nghị quyết 21-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII càng cho thấy rõ hơn ý nghĩa của việc tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.