• Mới cập nhật:
Tags:

giá trị gia tăng

Hàng hóa có giá trị gia tăng từ 30% trở lên được xác định là sản phẩm, hàng hóa Việt Nam

Hàng hóa có giá trị gia tăng từ 30% trở lên được xác định là sản phẩm, hàng hóa Việt Nam
Một trong những nội dung quan trọng được nêu ra tại dự thảo Thông tư quy định về cách xác định sản phẩm, hàng hoá là sản phẩm, hàng hoá của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam mà Bộ Công Thương đang lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân. Theo đó, Dự thảo Thông tư quy định hàng hóa có tỷ lệ giá trị gia tăng 30% trở lên mới được coi là hàng hóa Việt Nam.