• Mới cập nhật:

Xã hội

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, quyết tâm lập nên những kỳ tích phát triển mới!

D.Hà 26/01/2021 - 12:03 (GMT+7)

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đọc Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các văn kiện trình Đại hội. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh điều trên khi trình bày Báo cáo của BCH Trung ương khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, tại phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng diễn ra sáng nay (26/1).

Kinh tế tăng trưởng bình quân cao

Nhìn nhận lại nhiệm kỳ cũ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, 5 năm qua, nắm bắt thuận lợi, thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, nhất là tác động của dịch bệnh và thiên tai, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý chí quyết tâm, bản lĩnh, sáng tạo, tạo nhiều dấu ấn nổi bật.

Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân khá cao (khoảng 5,9%), kinh tế vĩ mô ổn định khá vững chắc, lạm phát được kiểm soát và duy trì ở mức thấp, các cân đối lớn của nền kinh tế tiếp tục được bảo đảm và có bước được cải thiện; kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách nhà nước được tăng cường.

Cùng với đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt chú trọng, được tiến hành toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả, công tác kiểm tra, giám sát và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai quyết liệt, có đột phá.

Đặc biệt, trong năm 2020, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tác động mạnh đến nước ta, gây thiệt hại kinh tế - xã hội, nhưng với nỗ lực vượt bậc, đất nước đã đạt được những kết quả, thành tích đặc biệt hơn so với các năm trước.

"Trong khi kinh tế thế giới suy thoái, tăng trưởng âm gần 4%, kinh tế nước ta vẫn đạt mức tăng trưởng 2,91%, là một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới. Việt Nam được thế giới ghi nhận, coi là điểm sáng trong việc thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép" vừa khống chế, ngăn chặn đại dịch Covid-19 thành công; vừa phục hồi, phát triển kinh tế, bảo đảm đời sống và an toàn cho người dân" – Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Bài học kinh nghiệm "dân là gốc"

Từ thực tiễn công cuộc đổi mới, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết đã rút ra một số bài học kinh nghiệm quý báu.

“Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, quyết tâm lập nên những kỳ tích phát triển mới!” - Ảnh 1.

Đại hội nghe Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đọc Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các văn kiện trình Đại hội. Ảnh: TTXVN

Một là, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải được triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, thường xuyên, hiệu quả cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Củng cố, tăng cường đoàn kết trong Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện nghiêm các nguyên tắc xây dựng Đảng, thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Hai là, luôn quán triệt sâu sắc quan điểm "dân là gốc", tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kiên trì thực hiện phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".

"Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu" – đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Ba là, trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện, phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, năng động, sáng tạo, tích cực; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu gắn liền với phát huy sức mạnh đồng bộ của cả hệ thống chính trị; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ cương; coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận…

Bốn là, tập trung ưu tiên xây dựng đồng bộ thể chế phát triển, bảo đảm hài hòa giữa kiên định và đổi mới, kế thừa và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị, văn hóa, xã hội; giữa tuân theo các quy luật thị trường và bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, con người, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường…

Năm là, chủ động nghiên cứu, nắm bắt, dự báo đúng tình hình, tuyệt đối không được để bị động, bất ngờ. Kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc đi đôi với giữ vững môi trường hòa bình, ổn định an ninh, an toàn để phát triển đất nước. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng trên cơ sở giữ vững độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường. Xử lý đúng đắn, hiệu quả mối quan hệ với các nước lớn và các nước láng giềng; đánh giá đúng xu thế, nắm bắt trúng thời cơ.

Tuyệt đối không chủ quan, thỏa mãn

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trong những năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực còn nhiều diễn biến nhanh và khó lường, đất nước ta đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Đó là tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng; năm 2020 kinh tế suy giảm mạnh do tác động của dịch bệnh, thiên tai; tính tự chủ và khả năng chống chịu của nền kinh tế chưa cao; hiệu quả hoạt động của nhiều doanh nghiệp Nhà nước còn thấp…

“Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, quyết tâm lập nên những kỳ tích phát triển mới!” - Ảnh 2.

Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: TTXVN

"Những thách thức ấy đòi hỏi chúng ta phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, quyết liệt hơn nữa, tuyệt đối không chủ quan, thỏa mãn, mất cảnh giác", Tổng Bí thư chỉ ra.

Tổng Bí thư cho rằng phải tiếp tục đổi mới trong giai đoạn tới trên cơ sở vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, khơi dậy tinh thần yêu nước, sức mạnh toàn dân tộc và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

"Tập trung khơi đậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào, ý chí tự cường, lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết, đồng thuận xã hội, khát vọng phát triển đất nước của toàn dân tộc. Con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của sự phát triển" – đồng chí Nguyễn Phú Trọng nói.

Tổng Bí thư cũng đề cập đến nhân tố có ý nghĩa quyết định sự thành công trong xây dựng đất nước là xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo; xây dựng Nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu phải đủ phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ.

Thực hiện được những nhiệm vụ ấy, Tổng Bí thư cho rằng "chúng ta sẽ có sức mạnh to lớn, vượt qua mọi khó khăn thách thức để lập nên thành tích mới trong xây dựng đất nước".

 "Chúng ta xác định các mục tiêu cụ thể không chỉ cho nhiệm kỳ khóa XIII mà hướng tới những dấu mốc quan trọng của đất nước", Tổng Bí thư lưu ý. Các dấu mốc đó là đến năm 2025, Việt Nam thành nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Theo đồng chí Nguyễn Phú Trọng, có ba đột phá chiến lược mà Đại hội tập trung thực hiện, bao gồm:

Một là, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tập trung ưu tiên hoàn thiện đồng bộ, có chất lượng và tổ chức thực hiện tốt hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách nhằm tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, nhất là đất đai, tài chính; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý, hiệu quả, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực bằng những biện pháp hữu hiệu.

Hai là, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, ý chí phấn đấu vươn lên, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ba là, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội, về môi trường và quốc phòng, an ninh; chú trọng phát triển hạ tầng thông tin, viễn thông, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số.

Kết thúc bài phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhắc lại lời dạy của Bác Hồ, đó là "đại hội Đảng rất quan hệ đến tương lai cách mạng của Đảng ta và của nhân dân ta. Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa".

"Với hướng đi đúng đắn, ý Đảng hợp lòng dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, khát vọng vươn lên mãnh liệt và ý chí, quyết tâm chính trị cao, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nhất định sẽ lập nên những kỳ tích phát triển mới, vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc" – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

“Nhân dân kỳ vọng vào các quyết sách mới của Đại hội để phát triển đất nước bền vững!”
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm