• Mới cập nhật:
Tags:

phát huy tiềm năng giới

Tỷ trọng của kinh tế hợp tác xã đóng góp vào GDP giảm 50% sau 15 năm

Tỷ trọng của kinh tế hợp tác xã đóng góp vào GDP giảm 50% sau 15 năm
Từ 7,49% đóng góp vào GDP năm 2003, đến năm 2018, tỷ trọng của kinh tế hợp tác xã trong GDP chỉ còn 3,7%. Theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kinh tế hợp tác xã phát triển chưa xứng với tiềm năng và hiện khu vực kinh tế này vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn.

Hỗ trợ lồng ghép giới vào cải cách kinh tế và giao thông vận tải

Hỗ trợ lồng ghép giới vào cải cách kinh tế và giao thông vận tải
Làm thế nào để có thể lồng ghép bình đẳng giới vào các lĩnh vực liên quan đến cải cách kinh tế, giao thông vận tải? Các cán bộ của 17 cơ quan Chính phủ Việt Nam đã có được câu trả lời trong 1 khóa ngắn hạn về thực hiện dự án nhằm phát huy tiềm năng giới do Chính phủ Australia vừa tổ chức tại Hà Nội.