Tags:

phát triển văn hóa đọc

Phát triển văn hóa đọc: Phấn đấu đạt 4 bản sách/người/năm

Phát triển văn hóa đọc: Phấn đấu đạt 4 bản sách/người/năm

Đó là một trong những mục tiêu được Bộ Thông tin và Truyền thông đặt ra tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam.