• Mới cập nhật:

Luật và Đời

Quy định mới về làm việc theo hợp đồng với vị trí hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính, sự nghiệp

Bách Việt 11/01/2023 - 18:47 (GMT+7)
Nghị định số 111/2022/NĐ-CP quy định cụ thể về hợp đồng đối với một số công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, các công việc hỗ trợ, phục vụ như bảo vệ, lái xe, lễ tân, phục vụ, tạp vụ sẽ làm việc theo hợp đồng lao động, hợp đồng dịch vụ.

Các công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quản lý và áp dụng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật lao động, pháp luật dân sự và quy định của pháp luật khác có liên quan, gồm:

- Bảo vệ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Trừ trường hợp là bảo vệ ở các cơ quan, đơn vị: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; Kho tiền hoặc Kho hồ sơ ấn chỉ có giá trị như tiền của Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Kho ấn chỉ thuế, Kho ấn chỉ hải quan.

- Lái xe trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, trừ lái xe phục vụ Bộ trưởng hoặc chức vụ, chức danh tương đương Bộ trưởng trở lên; lái xe chuyên dùng chuyên chở tiền của Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước;

- Lễ tân, phục vụ; tạp vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị, trừ người làm công việc hỗ trợ, phục vụ khác tại cơ quan trọng yếu, cơ mật ở Trung ương theo quyết định của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý.

- Người trông giữ phương tiện của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Người bảo trì, bảo dưỡng, vận hành trụ sở, trang thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Công việc hỗ trợ, phục vụ khác thuộc danh mục vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập không được xác định là công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

Quy định mới về làm việc theo hợp đồng với vị trí hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính, sự nghiệp - Ảnh 1.

Theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP, nhiều vị trí việc làm thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan nhà nước làm việc theo hình thức hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng dịch vụ

Nghị định quy định: Cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập ký kết hợp đồng dịch vụ để thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình. Trường hợp không có đơn vị cung cấp dịch vụ đáp ứng yêu cầu thì ký hợp đồng lao động với cá nhân để thực hiện công việc nêu trên.

Đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập: Phải có nhu cầu ký kết hợp đồng thực hiện các công việc quy định ở trên và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật;

Đối với tổ chức cung cấp dịch vụ: Phải đáp ứng đầy đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật, bảo đảm chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật lao động và quy định của pháp luật khác có liên quan;

Đối với cá nhân: Cá nhân ký kết hợp đồng lao động làm công việc hỗ trợ, phục vụ phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

+ Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

+ Đủ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động và pháp luật chuyên ngành;

+ Có đủ sức khỏe để làm việc;

+ Có lý lịch được cơ quan có thẩm quyền xác nhận;

+ Có khả năng đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm;

+ Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ hoặc đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; không trong thời gian bị cấm hành nghề hoặc cấm làm công việc liên quan đến công việc ký kết hợp đồng;

+ Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và theo tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm theo quy định của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng.

Người lao động làm công việc hỗ trợ phục vụ nêu trên được hưởng tiền lương và các chế độ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động. tiền lương trong hợp đồng lao động áp dụng 1 trong 2 hình thức: Áp dụng mức tiền lương theo thỏa thuận phù hợp với pháp luật về hợp đồng lao động hoặc áp dụng tiền lương theo bảng lương của công chức, viên chức phù hợp với khả năng ngân sách của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Trường hợp thỏa thuận áp dụng tiền lương theo bảng lương của công chức, viên chức thì các loại phụ cấp được hưởng (nếu có) được tính vào tiền lương; chế độ nâng bậc lương và các chế độ, chính sách khác có liên quan đến tiền lương thực hiện như công chức, viên chức.

Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng nêu trên được hưởng các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật về hợp đồng lao động, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Ngoài ra, Nghị định 111/2022/NĐ-CP còn quy định chế độ hợp đồng đối với công việc chuyên môn, nghiệp vụ thuộc danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 có hiệu lực thi hành từ 22/2/2023 và thay thế Nghị định 68/2000/NĐ-CP.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm