Tags:

sa thải lao động khi thay đổi công nghệ

Viện lý do thay đổi công nghệ để sa thải phụ nữ đang mang thai

Viện lý do thay đổi công nghệ để sa thải phụ nữ đang mang thai

Người lao động mang thai nghỉ ốm ở nhà thì nhận được thông báo sa thải của trưởng phòng tổ chức công ty gửi đến. Lý do được đưa ra là vi phạm kỷ luật và công ty thay đổi công nghệ.