Tháo gỡ khó khăn trong công tác triển khai thực hiện Dự án 6

Hoàng Sa - Thái Hào
17/12/2023 - 09:00
Tháo gỡ khó khăn trong công tác triển khai thực hiện Dự án 6

Nhiều khó khăn bất cập trong công tác triển khai thực hiện Dự án 6 được tháo gỡ

Thời gian qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tích cực, chủ động xây dựng văn bản hướng dẫn tháo gỡ khó khăn trong việc triển khai thực hiện dự án 6 “Bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”...


Quá trình triển khai thực hiện Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, đã gặp không ít khó khăn, vướng mắc khi triển khai xuống cơ sở.

Nhiều vấn đề bất cập nảy sinh như việc giải ngân, định mức chi, đối tượng chi, đối tượng thụ hưởng… khiến cho quá trình triển khai dự án bị ách tắc, chậm tiến độ.

Trước những khó khăn nảy sinh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tích cực, chủ động trong việc xây dựng văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện dự án 6. Cụ thể là việc ban hành Hướng dẫn số 1684/HD-BVHTTDL ngày 28/4/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Dự án "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch" (Dự án 6) thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển Kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để thay thế Hướng dẫn 677/HD-BVHTTDL ngày 03/3/2022.

Tháo gỡ khó khăn trong công tác thực hiện Dự án 6

Nhiều địa phương đã đạt được những thành tích khả quan khi thực hiện Dự án 6

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu xây dựng, ban hành các đề án liên quan đến công tác bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số.

Ban hành các Thông tư theo thẩm quyền như: Thông tư số 15/2019/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; Thông tư số 18/2022/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh; Thông tư số 05/2022/TT/BVHTTDL ngày 04/8/2022 quy định về hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin.

Từ những văn bản điều chỉnh, sửa bổ sung, thay thế đó, các địa phương đã có những cơ sở vững chắc để tiến hành triển khai thực hiện đồng bộ hơn các nội dung mục tiêu dự án.

Các tỉnh đã chủ động ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện, phân cấp nguồn vốn tới các địa phương.

Lào Cai là một tỉnh miền núi biên giới, với nhiều dân tộc sinh sống, thuộc các nhóm đối tượng thụ hưởng Dự án 6, Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì thực hiện, căn cứ vào những văn bản hướng dẫn tháo gỡ khó khăn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao Lào Cai đã chủ động phân bổ nguồn vốn, đốc thúc các cơ sở, huyện xã đồng bộ triển khai thực hiện.

Yên Bái cũng là đơn vị tổ chức thực hiện Dự án 6 khá đồng bộ tới tất cả các địa phương thuộc diện được thụ hưởng Dự án, mới đây Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã tổ chức kiểm tra tiến độ triển khai dự án, và ghi nhận, đánh giá cao những thành tích mà Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái chủ trì thực hiện.

Tháo gỡ khó khăn trong công tác triển khai thực hiện Dự án 6- Ảnh 2.

Tiến sĩ Dương Tuấn Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Lào Cai

Như vậy, từ những khó khăn phát sinh trong thực tiễn triển khai dự án 6, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cụ thể là Quyết định số 1719/QĐ-TTg về việc triển khai thực hiện và tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các địa phương trong việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030, cùng với sự vào cuộc tích cực, chủ động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cho đến nay, nhiều địa phương đã thực hiện đồng bộ dự án, đạt được nhiều thành tích khả quan, được đánh giá là một trong những dự án giải ngân với nguồn vốn cao nhất trong số các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm