Tags:

vai trò của cha mẹ

Phòng, tránh xâm hại tình dục trẻ em trong gia đình: Trước hết nâng cao nhận thức cho cha mẹ

Phòng, tránh xâm hại tình dục trẻ em trong gia đình: Trước hết nâng cao nhận thức cho cha mẹ

Ai cũng biết, chấm dứt bạo lực và xâm hại tình dục là trách nhiệm của mỗi người và mọi người, đòi hỏi sự chung tay góp sức của toàn xã hội; trong đó, đặc biệt phải kể đến yếu tố gia đình, tác động của cha mẹ trẻ. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức, thái độ và kĩ năng phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em cho cha mẹ, nâng cao hiệu quả giáo dục từ gia đình có ý nghĩa quan trọng, thiết thực.