• Mới cập nhật:
Tags:

xã hội bền vững

Hỗ trợ phụ nữ hồi hương tái hòa nhập kinh tế, xã hội bền vững

Hỗ trợ phụ nữ hồi hương tái hòa nhập kinh tế, xã hội bền vững
Dự án ‘Trao quyền cho Phụ nữ Việt Nam di cư trở về từ Hàn Quốc và gia đình của họ’ hướng đến việc hỗ trợ tái hòa nhập kinh tế xã hội bền vững cho phụ nữ Việt Nam di cư trở về từ Hàn Quốc bao gồm phụ nữ kết hôn với người Hàn Quốc và phụ nữ lao động di cư trở về.