Tags:

nền tảng tư tưởng của Đảng

Bài 2: Phát huy vai trò của Hội LHPN Việt Nam trong đoàn kết, vận động phụ nữ tham gia xây dựng Đảng

Bài 2: Phát huy vai trò của Hội LHPN Việt Nam trong đoàn kết, vận động phụ nữ tham gia xây dựng Đảng

Trong lịch sử phát triển cũng như điều lệ hoạt động, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam luôn xác định tuyên truyền, vận động các tầng lớp phụ nữ tham gia xây dựng Đảng là một trong những chức năng nhiệm vụ hàng đầu của tổ chức Hội. Thông qua hoạt động của Hội LHPN Việt Nam, các chủ trương, đường lối của Đảng đã đi vào cuộc sống, đến với cán bộ, hội viên, phụ nữ.

Bài 1: Nền tảng tư tưởng của Đảng cần được tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân

Bài 1: Nền tảng tư tưởng của Đảng cần được tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân

Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền tại Việt Nam. Để thực hiện sứ mệnh của mình, Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động và luôn bảo vệ và phát triển tư tưởng trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Để Nhân dân hiểu đúng về tính khoa học và thực tiễn trong nền tảng tư tưởng của Đảng thì tư tưởng ấy cần phải được tuyên truyền rộng rãi. Trách nhiệm đó không chỉ của riêng tổ chức Đảng, đảng viên mà còn là trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể, trước hết là các tổ chức chính trị - xã hội.

Vai trò của tranh cổ động trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Vai trò của tranh cổ động trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tranh cổ động Việt Nam là một loại hình nghệ thuật đồ họa độc đáo, tuyên truyền thông tin, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước đến mọi người dân theo cách chính thống. Một chức năng quan trọng của tranh cổ động là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống lại những nguồn tin phản động, xấu độc, sai trái vẫn đang hàng ngày len lỏi, cố gắng tiếp cận người dân trên không gian mạng.

Đảng ủy khối cơ quan TƯ phát động cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ủy khối cơ quan TƯ phát động cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tác phẩm gửi tham dự cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là tác phẩm chính luận bằng tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc được dịch ra tiếng Việt) hoặc tiếng nước ngoài; bảo đảm tính khoa học, tính Đảng, tính chiến đấu, tính định hướng, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, có phát hiện mới.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng từ những "tế bào" của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng từ những "tế bào" của Đảng

Tổ chức cơ sở đảng được xác định là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên là một trong sáu định hướng về xây dựng Đảng giai đoạn 2021 – 2025 mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra. Nghị quyết 21-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII càng cho thấy rõ hơn ý nghĩa của việc tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Giới thiệu Tủ sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và ra mắt Tủ sách Chi bộ điện tử

Giới thiệu Tủ sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và ra mắt Tủ sách Chi bộ điện tử

Ngày 19/4, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ giới thiệu, trưng bày Tủ sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và ra mắt Tủ sách Chi bộ điện tử.