Bài 1: Nền tảng tư tưởng của Đảng cần được tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân

Bách Việt
11/05/2023 - 21:31
Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền tại Việt Nam. Để thực hiện sứ mệnh của mình, Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động và luôn bảo vệ và phát triển tư tưởng trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Để Nhân dân hiểu đúng về tính khoa học và thực tiễn trong nền tảng tư tưởng của Đảng thì tư tưởng ấy cần phải được tuyên truyền rộng rãi. Trách nhiệm đó không chỉ của riêng tổ chức Đảng, đảng viên mà còn là trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể, trước hết là các tổ chức chính trị - xã hội.

Tính khoa học và thực tiễn trong nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng Cộng sản Việt Nam với mục tiêu xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, công bằng, văn minh, trong hơn 90 năm qua, Đảng đã trở thành lực lượng lãnh đạo cách mạng ở Việt Nam. 

Nền tảng tư tưởng của Đảng được xác định rõ: "Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân"[1].

Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) đã chỉ rõ: "Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại; là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi".

Nền tảng tư tưởng của Đảng cần được tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân (Bài 1) - Ảnh 1.

Hội thảo góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức tháng 11/2020. Ảnh: Dương Hà

Như vậy, nền tảng tư tưởng của Đảng được xây dựng trên hệ thống lý luận khoa học và được kiểm nghiệm trọng thực tiễn hơn 90 năm qua trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng và giành được những thắng lợi to lớn và vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập của Tổ quốc.

Trong lĩnh vực văn hóa tư tưởng, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là cần thiết và quan trọng. Văn hóa tư tưởng ở đây bao gồm cả triết lý, giá trị, lối sống, con đường phát triển và mục tiêu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong lĩnh vực này đảm bảo sự ổn định chính trị và xây dựng một nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. 

Tuyên truyền nền tảng tư tưởng của Đảng trong Nhân dân

Trong Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như Hiến pháp đều xác định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và xã hội. Dù là lực lượng lãnh đạo nhưng "Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình"[2]. Vì vậy, một trong những yếu tố quan trọng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong lĩnh vực văn hóa tư tưởng là phải tuyên truyền rộng rãi tới các tầng lớp Nhân dân để Nhân dân hiểu rõ vai trò, vị trí của Đảng; hiểu rõ tính khoa học và kinh nghiệm thực tiễn trong đường lối của Đảng khi lãnh đạo nhà nước, xã hội. Tuyên truyền phải được thực hiện một cách khoa học và có chất lượng, đặc biệt là trong thời đại số hóa và phát triển công nghệ thông tin như hiện nay. Đảm bảo người dân có được kiến thức đầy đủ và chính xác về tư tưởng của Đảng sẽ giúp ngăn chặn những hoạt động xâm phạm đến nền tảng tư tưởng này.

Bài 1: Nền tảng tư tưởng của Đảng cần được tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân - Ảnh 2.

Chi bộ 1 phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội tham quan trưng bày chuyên đề “Thắp lửa niềm tin” tại Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò. Ảnh: Phương Bùi

Bên cạnh lực lượng truyền thông đại chúng, việc tuyên truyền nền tảng tư tưởng của Đảng còn được thực hiện thông qua các tổ chức đoàn thể. Có thể nói, trong hệ thống chính trị của Việt Nam, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với xã hội thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. "Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, chăm lo lợi ích của các đoàn viên, hội viên; thực hiện dân chủ và xây dựng xã hội lành mạnh; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; giáo dục lý tưởng và đạo đức cách mạng, quyền và nghĩa vụ công dân, tăng cường mối liên hệ giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước"[3]

Với vị trí của mình, các đoàn thể nhân dân có vai trò quan trọng trọng thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên; vận động đoàn viên, hội viên thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng. Các tổ chức đoàn thể có vai trò quan trọng trong việc phát triển văn hóa tư tưởng, giúp Đảng bảo vệ nền tảng tư tưởng và tuyên truyền cho Nhân dân. Đồng thời, các đoàn thể tổ chức đào tạo và giáo dục cán bộ có trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam - lực lượng lãnh đạo đoàn thể đó. 

Vì vậy, các cán bộ làm việc trong các tổ chức đoàn thể, nhất là các tổ chức chính trị - xã hội phải có kiến thức vững chắc về triết lý, giá trị, lối sống, con đường phát triển và mục tiêu của Đảng. Việc đào tạo và giáo dục này có thể được thực hiện thông qua các khóa tập huấn, bồi dưỡng, tham quan, nghiên cứu và trao đổi kinh nghiệm… để nâng cao nhận thức và trình độ lý luận cũng như kỹ năng vận động quần chúng. Lực lượng này chính là cánh tay nối dài của Đảng để chuyển tải nền tảng tư tưởng của Đảng đến với các tầng lớp Nhân dân giúp Nhân dân hiểu và tin tưởng vào nền tảng tư tưởng của lực lượng lãnh đạo đất nước.

Tóm lại, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lĩnh vực văn hóa tư tưởng là cần thiết và quan trọng. Cùng với các công cụ tuyên truyền trực tiếp thì thông qua đoàn thể Nhân dân, nền tảng tư tưởng của Đảng được tuyên truyền rộng rãi đến các giai tầng trong xã hội. Vì vậy, để Nhân dân hiểu rõ nền tảng tư tưởng của Đảng trong lãnh đạo nhà nước và xã hội có vai trò quan trọng của các tổ chức đoàn thể mà trước hết là các tổ chức chính trị - xã hội.

* Bài 2: Phát huy vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong đoàn kết, vận động phụ nữ tham gia xây dựng Đảng


[1] "Đảng và những vấn đề cơ bản về xây dựng Đảng" - Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Nguồn: Tư liệu văn kiện Đảng - dangcongsan.vn

[2] Khoản 2, Điều 4, Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013

[3] "IV - Hệ thống chính trị và vai trò lãnh đạo của Đảng" - Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011)

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm