• Mới cập nhật:
Tags:

Nguyễn Minh Phong

Khai thác tốt nguồn lực văn hoá để phát triển thương mại vùng dân tộc thiểu số

Khai thác tốt nguồn lực văn hoá để phát triển thương mại vùng dân tộc thiểu số
Tại buổi toạ đàm mới đây, TS. Nguyễn Minh Phong, nguyên Trưởng phòng Nghiên cứu kinh tế, Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, có ý kiến hiến kế để tận dụng hiệu quả các hoạt động phát triển văn hóa - du lịch nhằm phát triển thương mại vùng miền núi, dân tộc thiểu số.

Gắn kết du lịch với thương mại miền núi để tạo động lực phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Gắn kết du lịch với thương mại miền núi để tạo động lực phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Tại buổi toạ đàm mới đây, TS. Nguyễn Minh Phong, nguyên Trưởng phòng Nghiên cứu kinh tế, Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, cho rằng sự phát triển theo hướng cộng hưởng, kết hợp du lịch với thương mại miền núi, vùng dân tộc thiểu số; trong đó văn hóa luôn là một nguồn lực, nếu khai thác tốt sẽ trở thành động lực cho tăng trưởng kinh tế.

"Hạ tầng cứng" và "các chính sách mềm" phát triển thương mại miền núi

"Hạ tầng cứng" và "các chính sách mềm" phát triển thương mại miền núi
Để đánh thức tiềm năng sản xuất, thương mại vùng miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số, theo chuyên gia kinh tế TS. Nguyễn Minh Phong, cần có sự đồng bộ từ chính sách, sự phối hợp gắn kết chặt chẽ theo chuỗi của các chủ thể từ nhà quản lý, đến người sản xuất, doanh nghiệp, để thúc đẩy thương mại khu vực này.