• Mới cập nhật:

Xã hội

Nhiều điểm cần lưu ý trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Trang Thu 19/09/2022 - 19:26 (GMT+7)

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 được thực hiện trên phạm vi cả nước.

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 đưa ra mục tiêu tổng quát thực hiện giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo.

Ngày 18/01/2022, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ký Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Đây là chương trình được thực hiện trên phạm vi cả nước, trọng tâm là các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo.

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (Chương trình) có nhiều điểm cơ bản cần lưu ý. Đó là chương trình đã đưa ra mục tiêu tổng quát giảm nghèo đa chiều có tính bao trùm hướng tới sự bền vững hơn, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống. Hỗ trợ các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn.

Nhiều điểm cần lưu ý trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025  - Ảnh 1.

Chương trình đã đưa ra mục tiêu tổng quát giảm nghèo đa chiều có tính bao trùm hướng tới sự bền vững hơn

Cách thực hiện Chương trình trong giai đoạn này cũng cần phải khác trước, do chuẩn nghèo mới có những thay đổi. Cụ thể, từ ngày 1/1/2022 đến 31/12/2025 việc tiếp cận chuẩn nghèo được thực hiện với mức thu nhập cao hơn và chú ý đến nhiều chiều hơn. Với tiêu chí về thu nhập, mức chuẩn đã được nâng lên: Ở khu vực nông thôn là 1,5 triệu đồng/người/tháng, khu vực thành thị là 2 triệu đồng/người/tháng (mức chuẩn cũ của khu vực nông thôn là 700 nghìn đồng/người/tháng, khu vực thành thị 900 nghìn đồng /người/tháng). 

Với chiều tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản cũng được tăng từ 5 chiều lên 6 chiều, bổ sung thêm chiều thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản về việc làm; sửa đổi, bổ sung các chỉ số đo lường các chiều thiếu hụt về y tế, dinh dưỡng, giáo dục, đào tạo, nhà ở, nước sạch, vệ sinh, thông tin và người phụ thuộc trong hộ gia đình…

Chương trình đặt ra 4 chỉ tiêu cụ thể:

- Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1,0-1,5%/năm;

- Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3,0%/năm;

- 30% huyện nghèo, 30% xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn;

- Tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm từ 4-5%/năm.

Nhiều điểm cần lưu ý trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025  - Ảnh 2.

Chỉ tiêu đặt ra đến năm 2025 là hỗ trợ xây dựng, nhân rộng trên 1.000 mô hình, dự án giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh

Chương trình đặt chỉ tiêu chủ yếu cần đạt được đến năm 2025 là: 

- Giảm 1/2 số hộ nghèo và hộ cận nghèo so với đầu kỳ theo chuẩn nghèo đa chiều của quốc gia; 100% các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo được hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế -xã hội liên kết vùng, phục vụ dân sinh, sản xuất, thương mại, lưu thông hàng hóa và cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản.

- Hỗ trợ xây dựng, nhân rộng trên 1.000 mô hình, dự án giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh nhằm tạo sinh kế, việc làm, thu nhập bền vững.

- Phấn đấu hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo có ít nhất một thành viên trong độ tuổi lao động có việc làm bền vững; tỷ lệ trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đi học đúng độ tuổi đạt 90%...

Chương trình có 6 dự án thành phần gồm: 

Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; 

Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; 

Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; 

Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; 

Dự án 5: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo; 

Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin.

Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm