• Mới cập nhật:
Tags:

tỷ lệ hộ nghèo

Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội 2020: Chỉ tiêu tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm 1 - 1,5%

Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội 2020: Chỉ tiêu tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm 1 - 1,5%
Sáng nay 11/11, tiếp tục Kỳ họp thứ 8, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 với 88,02% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành. Trong đó, Nghị quyết đặt ra chỉ tiêu tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm 1 đến 1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4%.

Tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số vẫn chiếm 52,7% hộ nghèo cả nước

Tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số vẫn chiếm 52,7% hộ nghèo cả nước
Cả nước có khoảng 14,6 triệu người dân tộc thiểu số chiếm hơn 14% dân số cả nước. Mặc dù hiện nay có 54 chính sách còn hiệu lực hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi nhưng đời sống đồng bào dân tộc thiểu số nhiều nơi còn rất khó khăn.