Tags:

văn hóa dân tộc thiểu số

Người phụ nữ Tày "đưa bản về phố"

Người phụ nữ Tày "đưa bản về phố"

Sưu tầm, ghi chép, học hỏi, tiếp nhận, giảng dạy, tuyên truyền văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Thái Nguyên, người phụ nữ dân tộc Tày - Lý Thị Chiên đã góp phần bảo vệ và phát huy văn hóa, di sản bản địa. Chị còn là người kết nối văn hóa truyền thống, gắn bảo tồn văn hóa, di sản với phát triển du lịch.