Hỗ trợ kỹ năng kinh doanh cho phụ nữ trẻ nông thôn, dân tộc thiểu số

Tác giả: PV Nguồn: Australia In Vietnam
Danh mục: Sản phẩm hồng
Dự án có tên HER TURN mới được triển khai, kéo dài trong 3 năm, với mục đích đào tạo ngành dịch vụ nhà hàng và phát triển kỹ năng kinh doanh thông qua dạy nghề miễn phí, dạy tiếng Anh, kỹ năng sống… Dự án nhằm giúp cho những phụ nữ trẻ nông thôn và dân tộc thiểu số từ 18-25 tuổi ở Việt Nam thay đổi cuộc sống và góp phần thúc đẩy bình đẳng giới.
Ý kiến của bạn