• Mới cập nhật:
Tags:

giải phóng phụ nữ

1.000 từ trong Di chúc của Bác thể hiện tầm vóc một vĩ nhân

1.000 từ trong Di chúc của Bác thể hiện tầm vóc một vĩ nhân
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được xác định là tài sản vô giá đối với Đảng và dân tộc ta. Bản Di chúc rất cô đọng chỉ khoảng 1.000 từ nhưng đã thể hiện tầm vóc của một vĩ nhân.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ
Phát biểu tại Hội thảo 'Những vấn đề lý luận về công tác phụ nữ ở Việt Nam trong tình hình mới', GS.TS Hoàng Chí Bảo đã nhấn mạnh công tác phụ nữ nói chung và việc nghiên cứu về phụ nữ nói riêng phải quan tâm toàn diện trên 5 phương diện.

Lịch sử phong trào đấu tranh đòi bình đẳng giới

Lịch sử phong trào đấu tranh đòi bình đẳng giới
Quyền bình đẳng của phụ nữ có được như ngày nay là kết quả của quá trình đấu tranh không mệt mỏi của nhiều thế hệ phụ nữ, của từng cá nhân cũng như những hoạt động có tính tập thể của phong trào giải phóng phụ nữ.

Cuộc cách mạng mang quyền bình đẳng thật cho phụ nữ

Cuộc cách mạng mang quyền bình đẳng thật cho phụ nữ
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn tâm niệm, phụ nữ chưa được giải phóng thì nhân loại chưa được giải phóng, chưa thể nói đến chủ nghĩa xã hội.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ
Hồ Chí Minh luôn khẳng định mục tiêu nhất quán là làm Cách mạng để giành độc lập, tự do, dân chủ, bình đẳng, gái trai đều ngang quyền nhau, không để phụ nữ bị áp bức cũng như coi thường phụ nữ...