Kỷ niệm 78 năm Quốc khánh 2/9: Thực hiện Di chúc của Bác trong việc chăm lo, phát triển đội ngũ cán bộ nữ

Trần Lê
02/09/2023 - 07:00
Kỷ niệm 78 năm Quốc khánh 2/9: Thực hiện Di chúc của Bác trong việc chăm lo, phát triển đội ngũ cán bộ nữ

Ảnh tư liệu

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến công tác phát triển cán bộ nữ. Trước lúc đi xa, trong Di chúc, một lần nữa Bác căn dặn phải quan tâm, bồi dưỡng phụ nữ: "Trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, phụ nữ đảm đang ta đã góp phần xứng đáng trong chiến đấu và trong sản xuất.

Đảng và Chính phủ cần phải có kế hoạch thiết thực để bồi dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ để ngày thêm nhiều phụ nữ phụ trách mọi công việc kể cả công việc lãnh đạo. Bản thân phụ nữ thì phải cố gắng vươn lên. Đó là một cuộc cách mạng đưa đến quyền bình đẳng thật sự cho phụ nữ" (1).

Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua, công tác phụ nữ luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, thể hiện qua các chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật đã và đang được thực hiện.

Ngay sau khi miền Bắc được giải phóng, Đảng ta đã ban hành Nghị quyết 153-NQ/TW, ngày 10/01/1967 "Về công tác cán bộ nữ". Tinh thần này tiếp tục được khẳng định sau đổi mới, Đảng ta đã ban hành Chỉ thị 37-CT/TW ngày 16/5/1994 "Về một số vấn đề công tác cán bộ nữ trong tình hình mới", với nhiệm vụ là tiếp tục quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ nữ bằng biện pháp cần xây dựng chiến lược đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng lao động nữ nói chung và cán bộ nữ nói riêng.

Thực hiện Di chúc của Bác  trong việc chăm lo, phát triển đội ngũ cán bộ nữ  - Ảnh 1.

Các đại biểu trao đổi bên lề hội thảo chuyên đề “Phát huy vai trò đội ngũ cán bộ nữ và việc thực hiện chính sách đối với các nhóm phụ nữ đặc thù khu vực miền Bắc” do Hội LHPN Việt Nam phối hợp tổ chức, tháng 7/2023. Ảnh minh họa: PVH

Tại Đại hội XI, Đảng ta đã tiếp tục khẳng định tinh thần nam-nữ bình đẳng trong lĩnh vực chính trị: "Phụ nữ được nâng cao trình độ mọi mặt và cả đời sống vật chất lẫn tinh thần. Tạo mọi điều kiện để lao động nữ, phụ nữ có thể thực hiện tốt vai trò của họ thông qua các quy định pháp luật, chính sách".

Ngày 27/4/2007, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TW "Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước". 

Một trong những quan điểm về công tác phụ nữ đã được Nghị quyết số 11 chỉ rõ là: "Xây dựng, phát triển vững chắc đội ngũ cán bộ nữ tương xứng với vai trò to lớn của phụ nữ là yêu cầu khách quan, là nội dung quan trọng trong chiến lược công tác cán bộ của Đảng".

Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng đã nêu rõ: "Phát huy truyền thống, tiềm năng, thế mạnh và tinh thần làm chủ, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ. Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới. 

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Tăng cường các chương trình phát triển, hỗ trợ cập nhật tri thức, kỹ năng cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. 

Hoàn thiện và thực hiện tốt luật pháp, chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới. Kiên quyết xử lý nghiêm theo pháp luật các tệ nạn xã hội, các hành vi bạo lực, mua bán, xâm hại phụ nữ, trẻ em" (2).

Thực hiện lời Bác dạy, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, góp phần nâng cao nhận thức xã hội về vai trò, khả năng của phụ nữ; thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ. 

Trong những năm qua, Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phụ nữ; chỉ đạo Hội LHPN các tỉnh, thành giám sát thực hiện tốt chính sách, pháp luật về phụ nữ, lao động nữ, cán bộ nữ. 

Kết quả, Việt Nam được nhân dân và bạn bè quốc tế ghi nhận đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện bình đẳng giới, trong đó có nỗ lực tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia các vị trí quản lý, lãnh đạo, từng bước xóa bỏ khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị. 

Được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, sự hỗ trợ, đồng hành của các bộ, ngành, đoàn thể, cùng với nỗ lực của bản thân, phụ nữ Việt Nam đang ngày càng đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp phát triển đất nước (3).

--------

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t. 15

(2) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tập 1, trang 169

(3) Báo cáo tổng quan tại hội thảo chuyên đề "Phát huy vai trò đội ngũ cán bộ nữ và việc thực hiện chính sách đối với các nhóm phụ nữ đặc thù" khu vực miền Bắc, tháng 7/2023

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm