Xây dựng, nhân rộng mô hình sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn mang thương hiệu Hội

Xây dựng, nhân rộng mô hình sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn mang thương hiệu Hội

Đây là một trong những chỉ tiêu và nhiệm vụ cần tập trung trong năm 2019 của các cấp Hội phụ nữ, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2017 – 2020.
Loading...